DOSTAWA GRATIS ➤ DARMOWA DOSTAWA NA WSZYSTKIE PRODUKTY DO KLIENTÓW W POLSCE !

hybox sztuka wzornictwa przemysłowego od 2007 logo
blog
kontakt
logo proudly made in poland
blog
kontakt
hybox sztuka wzornictwa przemysłowego od 2007 logo

Warunki gwarancji

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

Ogólne warunki umów sprzedaży/dostawy dokonywanej przez SKARPA Anna Wąsik z siedzibą w Katowicach – wersja obowiązująca od 01.09.2021.

Postanowienia ogólne
1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży/dostawy mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży/dostawy towarów oraz usług zawieranych przez SKARPA Anna Wąsik.
2. Użyte w dalszej części niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży (zwanej dalej jako OWS) określenia oznaczają:
- Sprzedawca/Sprzedający – SKARPA Anna Wąsik z siedzibą w Katowicach
- Kupujący – podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży/dostawy (kontrahent)
- Strony – Sprzedawca i Kupujący
- Towar – towary handlowe będące przedmiotem dostawy z kontrahentem
- Serwis – usługi będące przedmiotem dostawy z kontrahentem
3. Niniejsze OWS są kompletnym i jedynym uwarunkowaniem umownym wiążącym Strony w zakresie sprzedaży/dostawy Towarów i Serwisu. Wszelkie inne uregulowania stosowane przez Kupującego nie mają zastosowania.
4. Postanowienia niniejszych OWS mogą być jedynie zmienione w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży/dostawy wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. 

Zawarcie umowy 

1. Podstawą zawarcia indywidualnej umowy jest zamówienie Kupującego złożone w odpowiedzi na ofertę Sprzedającego. Brak potwierdzenia takiego zamówienia jest jednoznaczny z tym, że umowa nie została zawarta. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego zawarcia umowy. 

2. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia bez otrzymania wcześniejszej pisemnej oferty, do zawarcia umowy potrzebne jest pisemne potwierdzenie Sprzedawcy przyjęcia zamówienia.
3. Wszystkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane przez Sprzedawcę w związku z zawarciem umowy lub złożeniem oferty nie są wiążące. 

4. Dla ważności zawarcia umowy lub jej zmiany przyjmuje się jej doręczenie drugiej stronie na piśmie w formie wiadomości e-mail lub poczty konwencjonalnej.
5. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, Sprzedający nie będzie mógł wykonać umowy w całości lub części, przysługiwać mu będzie odstąpienie od niej w całości lub w części. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę. 

6. O ile nie uzgodniono inaczej, warunkiem złożenia wiążącego zamówienia jest wpłata 50% zaliczki wartości Towaru określonego w ofercie. 

Prawo własności 

1. Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przechodzi na Kupującego w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedającego. 

Cena 

1. Cena za sprzedawany towar będzie określona każdorazowo w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia.
2. Kupujący zobowiązany jest dokonywać płatności ceny brutto w takiej walucie, w jakiej została określona cena towarów wskazana przez Sprzedającego w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli cena została określona w walucie obcej, to Kupujący nie może dokonać płatności w złotych polskich, chyba że w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia Sprzedający wskazał, że zapłata ma być dokonana w złotych polskich i określił zasady przeliczania waluty obcej na złoty polskie. 

3. O ile nie określono inaczej, wszystkie ceny przedstawione w ofercie przez 

Sprzedającego są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodny z obowiązującą stawką. 

Termin realizacji 

1. Orientacyjny termin realizacji zostaje określony w ofercie umowy i stanowi wiążące zobowiązanie do dostawy zamówionego Towaru w uzgodnionym terminie.
2. Kupujący wyłącza odpowiedzialność Sprzedającego względem Kupującego w przypadku zaistnienia opóźnienia w terminie dostawy spowodowanego opóźnieniami w procesach technologicznych, opóźnieniami w dostawach materiałów do produkcji, opóźnieniami w dostawie z winy firmy transportowej oraz innymi, na które Sprzedający nie ma wpływu. 

Dostawa towaru 

1. Wszystkie dostawy (o ile nie określono inaczej) bazują na warunkach EXW (Ex Works) zakład sprzedającego zgodnie z Incoterms 2015.
2. Kupującemu przysługuje prawo odbioru Towaru we własnym zakresie, przy czym Sprzedający zastrzega sobie prawo do wskazania daty i miejsca odbioru. 

3. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego z chwilą wydania towaru Kupującemu, w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu. 

4. O ile nie określono inaczej wniesienie towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego jest usługą dodatkową podlegającą oddzielnej wycenie. Sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu braku możliwości wniesienia zamówionego towaru jeśli z przyczyn technicznych wykonanie takiej usługi jest niemożliwe. Wówczas za miejsce wykonania usługi przyjmuje się lokalizację, od której dalszy transport jest niemożliwy do zrealizowania. Kupujący przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu możliwości lub jej braku dostarczenia zamówionego towaru na wskazane miejsce. Tym samym zrzeka się jakichkolwiek roszczeń względem Sprzedającego z tytułu pokrycia dodatkowych kosztów wynikających z braku możliwości wykonania przedmiotowej usługi. 

Montaż 

1. Przez montaż rozumie się ustalenie pozycji zamówionego towaru w miejscu wskazanym przez Kupującego poprzez trwałe połączenie towaru ze wskazanym materiałem.
2. Poprzez materiał rozumie się wszystkie materiały konstrukcyjne zapewniające (lub nie) wymaganą stabilność i bezpieczeństwo użytkowania. Są to m.in. ściany konstrukcyjne nośne, ściany działowe, stropy, posadzki, podciągi, nadproża i belki żelbetowe etc. 

3. Odpowiedzialność za nośność materiałów leży zawsze po stronie Kupującego. Tym samym jakiekolwiek wady towaru wynikające z braku wymaganych parametrów nośności materiałów całkowicie wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego na rzecz Kupującego. 

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia instalacji elektrycznych, CO, wodno-kanalizacyjnych, elementów konstrukcyjnych budynku oraz innych powstałych podczas montażu.
5. O ile nie określono inaczej montaż zamówionego towaru jest usługą dodatkową podlegającą oddzielnej wycenie. 

Specyfikacja Towaru 

1. Drewno jako materiał organiczny pracuje w zależności od panujących warunków otoczenia, ulegając kurczeniu się, rozszerzaniu oraz deformacjom nieliniowym powodując w określonych sytuacjach trwałe zmiany geometrii. Mogące pojawić w trakcie eksploatacji spękania wzdłużne, szczególnie w okolicach sęków oraz obszarów na styku różnych gęstości drewna stanowią naturalną charakterystykę litego drewna i nie mogą być traktowane jako powód do reklamacji. Aby zminimalizować wymienione procesy dostarczane przez nas elementy wykonane z drewna litego mają wartość wilgotności bezwzględnej nie przekraczającą 15%. Pod kątem tolerancji wymiarowych drewna gwarantujemy następujące wartości wykonania: 

▪ Grubość +/- 5%
▪ Długość +/- 2%
▪ Szerokość +/- 2%


Jakiekolwiek wymagania Kupującego wykraczające poza wymienione powyżej powinny zostać określone w formie pisemnej do momentu zawarcia umowy. Tym samym Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia, akceptacji lub akceptacji warunkowej spełnienia wymagań Kupującego. 

Wszystkie widoczne charakterystyczne cechy wizualne drewna tj. sęki, spękania, ubytki, pęknięcia etc. stanowią naturalną cechę selekcjonowanego przez nas drewna i nie mogą być traktowane jako wada stanowiąca powód do zgłoszenia reklamacji. Jakiekolwiek wymagania Kupującego dotyczące walorów estetycznych drewna powinny być zgłoszone Sprzedającemu do momentu zawarcia umowy. 

2. Stal- w przypadku stali węglowej jest ona szczególnie narażona na działanie warunków atmosferycznych. Jest to proces naturalny, którego postępowanie można spowolnić poprzez zastosowanie powłok lakierniczych. Nie zapewniają one jednak 100% ochrony w długiej perspektywie czasu, tym bardziej w agresywnym środowisku pracy. Gwarantujemy wykonanie gotowej konstrukcji stalowej w tolerancji wymiarowej +/- 1%. Wyłączenie stanowią ramy/elementy przestrzenne, których zniekształcenia mogą być spowodowane naprężeniami po procesie spawalniczym. 

Gwarancja
1. Na dostarczony Towar Sprzedający udziela dożywotniej gwarancji na zachowanie parametrów wytrzymałościowych elementów stalowych oraz połączeń spawanych. Powłoki lakiernicze elementów stalowych wykonanych w technologii malowania proszkowego objęte są 5-letnią gwarancją dla Towarów użytkowanych wewnątrz pomieszczeń; wykonane metodą malowania na mokro objęte są 12 miesięczną gwarancją dla Towarów użytkowanych wewnątrz pomieszczeń. Towarów użytkowanych na zewnątrz gwarancja nie obejmuje. Powłoki lakiernicze oraz pozostałe metody wykończenia elementów drewnianych (np. olej, wosk, patyna, bejca etc.) nie są objęte gwarancją.
2. Wyłączenia z przedmiotu gwarancji:
- użytkowanie Towaru w warunkach niezgodnych z przeznaczeniem, charakteryzujących się podwyższoną wilgotnością, bezpośrednim kontaktem z wodą/innymi cieczami, obniżoną lub podwyższoną temperaturą (dla powłoki lakierniczej elementów stalowych- powyżej 70°C) i/lub jej dużymi wahaniami
- użytkowanie Towaru w bezpośredniej bliskości źródeł ciepła (kominków, palenisk, pieców, grzejników etc.)
- uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem podczas transportu i wniesienia
- zmiany kolorystyczne i przebarwienia spowodowane ekspozycją na bezpośrednie promieniowanie słoneczne
- uszkodzenia powierzchni spowodowane stosowaniem środków chemicznych
- uszkodzenia powierzchni blatów spowodowane bezpośrednim kontaktem z gorącymi przedmiotami (gorące kubki, pojemniki etc.)
- naturalne zużywanie się elementów wynikające z codziennej eksploatacji
- ingerencja Kupującego w dostarczony Towar (przeróbki, rozkręcanie etc.) 

Wady towaru sprzedanego 

1. W przypadku stwierdzenia wad Towaru przez Kupującego (z wyłączeniem zapisów Gwarancji z pkt. IX), Kupującemu przysługuje prawo do roszczeń gwarancyjnych zapewniających satysfakcjonujące rozwiązanie dla obydwu Stron. Sposób rozstrzygnięcia (np. wymiana towaru na wolny od wad, usunięcie wady, obniżka cenowa, rabat na kolejne zamówienie etc.) będzie uzgodniony między Stronami z zachowaniem dobrej woli współpracy obydwu Stron. 

2. Zgłoszone przez Kupującego wady Towaru będą przedmiotem oddzielnego postępowania gwarancyjnego i nie mogą stanowić powodu opóźnienia w płatnościach względem Sprzedającego określonych w warunkach oferty. 

Odstąpienie od umowy 

Zgodnie z Art.38 Pkt.3 Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2014.0.827 - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta), Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 

Opóźnienia w płatnościach i wydaniu 

1. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą całości lub części ceny za Towar, zapłaci on Sprzedającemu odsetki przewidziane w obowiązujących przepisach.
2. W przypadku opóźnienia Kupującego z terminowym odbiorem Towaru o więcej niż 7 dni kalendarzowych, zapłaci on Sprzedającemu karę umowną w wysokości 1% ceny nieodebranego w terminie Towaru za każdy kolejny dzień zwłoki. 

Prawa autorskie 

1. O ile dostarczone Towary nie są wykonane na podstawie dokumentacji powierzonej przez Klienta, prawa autorskie stanowią własność Sprzedającego również po przekazaniu Towarów Kupującemu. Jakiekolwiek późniejsze ich kopiowanie/powielanie/modyfikowanie bez wyraźnej zgody Sprzedającego jest nielegalne i stanowi naruszenie praw autorskich. 

2. Sprzedający może dokonać przeniesienia praw autorskich na wszystkie lub wybrane Towary na podstawie oddzielnych warunków handlowych określonych między Stronami. 

Pozostałe ustalenia 

1. Odszkodowanie za szkody wyrządzone Kupującemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny Towaru objętego Umową.
2. Kupujący zrzeka się odpowiedzialności Sprzedającego i jego podwykonawców względem stron trzecich wraz ze zrzeczeniem się prawa do subrogacji. 

3. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie materiałów marketingowych (zdjęć, filmów, grafik, loga, nazw handlowych etc.) związanych z dostarczonymi Towarami i miejscami ich wykorzystywania w celach promocyjnych Sprzedającego.
4. Do umowy mają zastosowanie wyłączenie przepisy prawa polskiego. 

5. Kupujący składając zamówienie akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego dokumentu. 

hybox logo 2020
kontakt
Reklamacje
pon-pt 8:00-16:00
przelewy 24 logo
kurier dpd logo
HYBOX 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wsparcie techniczne synchronicity.one
pencilusercartalarmcrossmenucross-circleplus-circle